TAMAMLAYICI TAM DESTEK


Tahıl ve bitki kaynaklı diyet lifinin (fiber) bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri pek çok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Buğday, çavdar ve pirinç gibi tahıl tanelerinin dış kabuğu iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Bu kaynaklardan pirinç kepeği pirinç tanelerinin en dış kısmını oluşturan kabuğa verilen addır.

Pirinç kepeği insan sağlığına faydaları sebebiyle hem geleneksel tıpta hem de günümüzde gıda ve ilaç endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. (1)

Pirinç kepeği diyet lifi bileşenleri selüloz, lignin ve hemiselülozdur. Bir karbonhidrat çeşidi olan hemiselüloz (arabinoksilan) zincirli ve dallanmış bir polisakkarittir. Başlıca diyet liflerinden olan hemiselülozu glukoz alt ünitelerine parçalayan enzimler insan sindirim sisteminde bulunmadığından bu bitkisel kaynaklı diyet lifi tam anlamıyla sindirilemez, kalın bağırsağı geçip dışkı ile atılır. Sindirim sisteminde sindirim ve emiliminin tam olarak gerçekleşmesi için uzun zincirli yapısının kısa zincirli forma dönüşmesi gerekmektedir.

Shiitake mantarı (Lentinula edodes), antiviral (virüs öldürücü) ve anti-tümör gibi özelliklerle öne çıkan, geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan bir mantar çeşididir. (2) Protein içeriği bakımından zengin olan bu mantar çeşidi dünyada en çok tüketilen ikinci mantar çeşididir. Kanserli hastalarda tümör gelişimini yavaşlattığını gösteren çalışmaların yanı sıra güçlü bir antioksidan, iyi bir D Vitamini kaynağı olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur. Shiitake mantarından elde edilen enzimler ise Uzakdoğu’da geleneksel tıpta çeşitli kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Pirinç kepeği arabinoksilanının sağlık için faydaları ancak iyi bir şekilde sindirilmesi ve bağırsaklardan emilmesi ile elde edilebilmektedir. Uzun zincirli bir polisakkarit olan arabinoksilanın yetersiz sindirimi ve dolayısıyla etkilerinden tam olarak faydalanılamaması bilim insanlarını harekete geçirmiştir.

Pirinç kepeği arabinoksilanını Shiitake mantarından elde edilen enzimlerle daha kısa zincirli ve sindirilebilir hale getirmeyi başaran araştırmacılar bu yeni bileşene ARABİNOKSİLAN MGN-3 adını vermiştir. Arabinoksilan MGN-3 ince bağırsaklardan emilir ve kan dolaşımına katılır. Arabinoksilan MGN-3 ile yapılan çalışmalar kan dolaşımına hızlıca katılan bu bileşenin etkisini de kısa sürede gösterdiğini tespit etmiştir. Etki mekanizması henüz tam olarak açıklanmasa da B hücreleri, T hücreleri, makrofajlar, doğal öldürücü hücreler ve dendritik hücreler üzerindeki etkileriyle immün hücre fonksiyonlarını artırdığı bilinmektedir. Kabul gören etki mekanizmalarından bir tanesi arabinoksilanın moleküler ağırlığının düşürülmüş olmasının Peyer plaklarındaki M (Mikrofold) hücreleri tarafından alınmasına pozitif etki ettiğidir. Bu şekilde polisakkaritler zemindeki immün sistem hücrelerine taşınabilmektedir. İlaveten düşük moleküler ağırlıklı arabinoksilanlar barsak duvarından kan dolaşım sistemine direk transfer edilebilir ve lenf nodlarındaki immün sistem hücrelerine taşınabilir. (3)

Arabinoksilan MGN-3 geniş bir klinik çalışma yelpazesine sahiptir. Lenfositler, makrofajlar ve doğal öldürücü hücrelerin (natural killer cells) sayısını ve fonksiyonunu artırdığını gösteren laboratuvar araştırmaları bu bileşenin çeşitli hastalıklarda faydalarını inceleyen diğer çalışmalara öncülük etmiştir. Saygın hakemli dergilerde yayınlanan bu çalışmalarda kanser, Hepatit C, HIV (AIDS) gibi hastalıklarda olumlu etkiler gözlenmiştir. Kanserde kemoterapi yan etkilerini azaltarak hasta yaşam kalitesini olumlu etkileme ve uygulanan tedavinin etkisini artırma gibi faydaların yanı sıra HIV ve Hepatit hastalarında viral yükün azaltılması, irritabl barsak sendromunda (IBS) iyileştirici etkiler de çalışmalar sonucunda gösterilen faydalardandır. (4,5,6,7)

Etkinlik ve güvenlik araştırmalarını da başarıyla geçen Arabinoksilan MGN-3, kanser gibi bağışıklık sistemi fonksiyonlarının önemli olduğu hastalıklarda tedavi stratejilerini destekleyici, hasta yaşam kalitesini artırıcı yeterli kanıta sahip bir immünmodülatör olarak dikkat çekmektedir. (4)

Arabinoksilan MGN-3 ile kanser alanında yapılan araştırmalarda bu bileşenin tedavi rejimlerinin etkinliğine katkısı (sinerjistik etkisi) ve bazı tedavilerde de yan etki açısından hasta yaşam kalitesini artırma özellikleri araştırılmıştır.

NK hücre fonksiyonu ile T ve B hücre proliferasyonlarının incelendiği 4 yıl takip süreli, daha önce konvansiyonel cerrahi, radyasyon ve kemoterapi almış 32 kanser hastasının dahil edildiği bir çalışmada günde 3 gr. Arabinoksilan MGN-3 kullanımı ile 1. Ayın sonunda T ve B hücrelerinde mitojen cevabında anlamlı artış ve NK hücre aktivitesinde 10 kata yakın artış tespit edilmiştir. (8)

Arabinoksilan MGN-3’ün hepatoselüler karsinomda girişimsel tedavilerin etkinliğine katkısını inceleyen 68 hastanın dahil edildiği 3 yıllık çift-kör randomize klinik çalışmada girişimsel tedavilerine arabinoksilan MGN-3 eklenen hasta kolunda AFP (alfa-fetoprotein) seviyelerinde %38 azalma ve tümör hacminde de belirgin azalma tespit edildiği belirtilmiştir. (9)

Arabinoksilan MGN-3’ün hücresel bağışıklık üzerinde etkilerini araştıran bir başka randomize kontrollü çalışmada arabinoksilan MGN-3 kullanan 32 multiple miyelom hastasında 1., 2. ve 3. ayın sonunda NK hücreleri litik aktivitesinde artış görülmüştür. Bu hasta grubunda ayrıca IL-17 ve IFN-γ belirgin olarak artış göstermiştir. (10)

Kemoterapiye bağlı yan etkiler kanser hastalarında yaşam kalitesini negatif etkileyen unsurlardan biridir. Kemoterapi kaynaklı yan etkilerde (yorgunluk, anoreksi, kusma, saç kaybı) arabinoksilan MGN-3 faydasının araştırıldığı ve 50 meme kanseri hastasının dahil edildiği randomize çalışmada hastalar randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. A grubu hastalara kemoterapiden önceki bir hafta ve kemoterapiden sonraki bir hafta boyunca günde 3 gr. Arabinoksilan MGN-3 verilmiştir. B grubu hastalar ise yalnızca kemoterapi almıştır. Tüm hastalara toplam 6 döngü kemoterapi uygulanmıştır. Hastalar çalışma boyunca başka herhangi bir takviye veya multivitamin kullanmamıştır. Hastalar her kemoterapi döngüsü başında kemoterapiye bağlı yan etkiler açısından değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda arabinoksilan MGN-3 kullanan A grubu hastalarında yorgunluk ve anorekside belirgin azalma, beslenmede artış ölçülmüştür. Bu grupta ayrıca B grubuna kıyasla daha az saç dökülmesi ve belirgin kilo kazanımı tespit edilmiştir. (11)

Arabinoksilan MGN-3’ün kanser hastalarında immün sistem hücreleri üzerindeki faydaları ve yaşam kalitesini artırma özelliğinin araştırıldığı çalışmaların dışında bağışıklık sisteminin rol oynadığı bilinen diğer hastalıklarda da klinik çalışmalar mevcuttur. İrritabl bağırsak sendromununda arabinoksilan MGN-3 etkilerinin incelendiği randomize, kontrollü pilot çalışmada 4 hafta boyunca MGN-3 kullanan hasta grubunda diare, kabızlık ve CRP skorlarında belirgin düşüş görülmüştür. (12)

2019 yılında yayınlanan randomize, çift-kör ve plasebo kontrollü bir çalışmada; sağlıklı yaş almış bireylerde düşük doz arabinoksilan MGN-3’ün yaşam kalitesi parametreleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 56 yaş üstü 60 bireyin dahil edildiği çalışmada bireyler randomize olarak iki gruba ayrılmış, 3 ay boyunca kontrol grubu plasebo, diğer grup ise günde 250 mg. arabinoksilan MGN-3 kullanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde arabinoksilan MGN-3’ün yaş almış sağlıklı bireylerde yaşam kalitesi skorlarında (HRQOL) iyileşme sağlayan ve ümit vadeden bir psikonöroimmünmodülatör ajan olduğu belirtilmiştir. (13)


Referanslar:

1. Prasad M N, Nagendra & Sanjay, Konasur & M, Shravya. (2011). Health Benefits of Rice Bran - A Review. Journal of Nutrition & Food Sciences. 01. 10.4172/2155-9600.1000108.

2. Bisen PS, Baghel RK, Sanodiya BS, Thakur GS, Prasad GB. Lentinus edodes: a macrofungus with pharmacological activities. Curr Med Chem. 2010;17(22):2419-2430. doi:10.2174/092986710791698495

3. GHONEUM, M. & MATSUURA, M. 2004. Augmentation of macrophage phagocytosis by modified arabinoxylan rice bran (MGN-3/biobran). International journal of immunopathology and pharmacology, 17, 283-292.

4. Ooi SL, McMullen D, Golombick T, Nut D, Pak SC. Evidence-Based Review of BioBran/MGN-3 Arabinoxylan Compound as a Complementary Therapy for Conventional Cancer Treatment. Integr Cancer Ther. 2018;17(2):165-178. doi:10.1177/1534735417735379

5. Lewis JE, Atlas SE, Abbas MH, et al. The Novel Effects of a Hydrolyzed Polysaccharide Dietary Supplement on Immune, Hepatic, and Renal Function in Adults with HIV in a Randomized, Double-Blind, Placebo-Control Trial [published online ahead of print, 2019 May 30]. J Diet Suppl. 2019;1-13. doi:10.1080/19390211.2019.1619010

6. Salama, H., Medhat, E., Shaheen, M., Zekri, A. N., Darwish, T., & Ghoneum, M. (2016). Arabinoxylan rice bran (Biobran) suppresses the viremia level in patients with chronic HCV infection: A randomized trial. International journal of immunopathology and pharmacology, 29(4), 647–653. https://doi.org/10.1177/0394632016674954

7. Kamiya T, Shikano M, Tanaka M, et al. Therapeutic effects of biobran, modified arabinoxylan rice bran, in improving symptoms of diarrhea predominant or mixed type irritable bowel syndrome: a pilot, randomized controlled study. Evid Based Complement Alternat Med. 2014;2014:828137. doi:10.1155/2014/828137

8. Ghoneum M, Brown J. “NK Immunorestoration of Cancer Patients by MGN-3, a Modified Arabinoxylan Rice Bran (Study of 32 Patients Followed for up to 4 Years)”, Anti-Aging Medical Therapeutics. 3: 217-26., 1999.

9. Bang MH, Van Riep T, Thinh NT, Song Le H, Dung TT, Van Truong L, Van Don L, Ky TD, Pan D, Shaheen M, Ghoneum M. “Arabinoxylan Rice Bran (MGN-3) Enhances the Effects of Interventional Therapies for the Treatment of Hepatocellular Carcinoma: A Three-year Randomized Clinical Trial”, Anticancer Research. Dec;30(12):5145-51., 2010.

10. Cholujova D, Jakubikova J, Czako B, Martisova M, Hunakova L, Duraj J, Mistrik M, Sedlak J. “MGN-3 Arabinoxylan Rice Bran Modulates Innate Immunity in Multiple Myeloma Patients” Cancer Immunol Immunother. Mar; 62(3):437-45., 2013.

11. Masood AI, Sheikh R, Anwer RA. Effect of “Biobran MGN-3" in reducing side effects of chemotherapy in breast cancer patients. Professional Med J Feb 2013;20(1):013-016.

12. Kamiya T, Shikano M, Tanaka M, Ozeki K, Ebi M, Katano T, Hamano S, Nishiwaki H, Tsukamoto H, Mizoshita T, Mori Y, Kubota E, Tanida S, Kataoka H, Okuda N, Joh T. “Therapeutic Effects of BioBran, Modified Arabinoxylan Rice Bran, in Improving Symptoms of Diarrhea Predominant or Mixed Type Irritable Bowel Syndrome: A Pilot, Randomized Controlled Study”, Evidence-Based Complementary Alternative Medicine. 828137., 2014.

13. Elsaid AF, Fahmi RM, Shaheen M, Ghoneum M. The enhancing effects of Biobran/MGN-3, an arabinoxylan rice bran, on healthy old adults' health-related quality of life: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Qual Life Res. 2020;29(2):357-367. doi:10.1007/s11136-019-02286-7